Sakrament Małżeństwa

Miejscem zawarcia Sakramentu Małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej (lub narzeczonego), gdzie dopełnia się formalności przedślubnych. Jeśli ślub ma być zawarty w innej parafii niż parafia zamieszkania narzeczonych i tam mają być dokonane formalności przedślubne, należy mieć zgodę (substytucję) swojego ks. Proboszcza.

Termin ślubu z konkretną godziną dobrze jest odpowiednio wcześniej zarezerwować w kancelarii parafialnej (księgę intencji na kolejny rok otwieramy na początku października, jednak można datę rezerwować wcześniej). Podczas spotkania z duszpasterzem, które ma charakter zapoznawczy, narzeczeni ustalają datę ślubu oraz otrzymują informację o wymaganych dokumentach niezbędnych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego oraz kosztach związanych z zawarciem sakramentu.

Katechizacja przedślubna

Tą sprawą należy zająć się jak najszybciej. O kursie przedmałżeńskim należy pomyśleć na rok przed ślubem.

W naszej parafii organizujemy kurs przedmałżeński według programu „Radość i nadzieja”, który składa się z wykładu, warsztatu i pracy indywidualnej narzeczonych. Zazwyczaj odbywa się on wiosną (luty, marzec) w cztery soboty, w bloku 6-godzinnym z przerwami.

Jeśli termin kursu przedmałżeńskiego nie jest dla narzeczonych odpowiedni, bądź parafia nie organizuje go w najbliższym czasie, informację o wszystkich kursach małżeńskich w Archidiecezji Warszawskiej, także w formie nadzwyczajnej, można znaleźć na stronie internetowej:

https://archwwa.pl/dla-narzeczonych/kursy-przedmalzenskie/

Spotkanie w parafialnej poradni rodzinnej

Po rozpoczęciu katechezy przedmałżeńskiej należy 3 razy spotkać się z konsultantem rodzinnym w poradni rodzinnej. Takie spotkania powinny odbyć się w odpowiednich odstępach czasowych.

Aktualnie nie ma poradni w naszej parafii, ale narzeczonych z naszej parafii może przyjąć w swojej poradni w Piastowie p. Iwona Pokropek (Poradnia rodzinna – Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Piastowie).

Można skorzystać także z innych poradni w Archidiecezji Warszawskiej (https://archwwa.pl/poradnie-rodzinne-wg-parafii/).

Wizyta w poradni jest bezpłatna, choć zawsze można złożyć dobrowolną ofiarę na jej utrzymanie. Materiały pomocnicze w czasie wizyty w poradni są odpłatne.

Spisanie protokołu przedślubnego

Narzeczeni zgłaszają się na niecałe 3 miesiące przed planowanym ślubem w kancelarii parafialnej (spisanie protokołu trwa ok. 40 minut, trzeba zatem przyjść odpowiednio wcześniej) z potrzebnymi dokumentami:

  • dowody osobiste
  • świadectwa chrztu
    • By taki dokument uzyskać, trzeba pojechać do swojej parafii chrztu. Na metryce powinna znajdować się także adnotacja o bierzmowaniu. Pamiętajmy, że taki dokument jest ważny tylko przez 3 miesiące, a dokładnie: musi być ważny w dniu ślubu.
    • Jeśli narzeczeni byli ochrzczeni (albo jedno z nich) w parafii, gdzie będzie spisywany protokół – nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w taki dokument
  • w Urzędzie Stanu Cywilnego należy pobrać 3 kopie stwierdzające stan wolny narzeczonych do zawarcia małżeństwa (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego, czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne 6 miesiące od daty wydania, muszą być aktualne w dniu ślubu. Dokument ten nie jest potrzebny, gdy związek cywilny został już zawarty, wówczas narzeczeni przedstawiają kopię aktu zawarcia związku cywilnego.
  • świadectwo uczestnictwa w katechizacji przedślubnej (nie zastępuje jej ukończona katecheza w szkole średniej)
  • świadectwo uczestnictwa w 3 spotkaniach w parafialnej poradni rodzinnej. Jeśli te spotkania są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej można donieść po ich zakończeniu.
  • w przypadku gdy narzeczeni chcą zawrzeć sakrament małżeństwa poza parafią zamieszkania, muszą dostarczyć zgodę (substytucję) swojego ks. Proboszcza lub licencję z parafii, w której spisywali protokół przedmałżeński.

Zapowiedzi

Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego, informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa będzie podana do wiadomości publicznej, dlatego parafia wywiesza komunikat, czyli zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. W naszej parafii zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi) oraz odczytanie ich podczas ogłoszeń parafialnych w kolejne 2 niedziele lub dni świąteczne nakazane. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie stanu wolnego narzeczonych i wykluczenie ewentualnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Spowiedź przedślubna

Do spowiedzi przedślubnej narzeczeni przystępują przynajmniej dwukrotnie (pierwszy raz po spisaniu protokołu, drugi w tygodniu przed ślubem). W sytuacjach wyjątkowych duszpasterz może zadecydować o jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem. Przy przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania należy poinformować kapłana, że jest to spowiedź przedślubna. Spowiednik potwierdza odbycie spowiedzi na karteczce, którą narzeczeni otrzymali w kancelarii.

Spotkanie w kancelarii tuż przed ślubem

Powinno odbyć się bezpośrednio przed ślubem (około 2 tygodnie) i ma charakter organizacyjny. Na spotkaniu narzeczeni wraz z duszpasterzem omawiają szczegóły dotyczące ceremonii ślubu. Duszpasterz sprawdza, czy są skompletowane wszystkie dokumenty i załatwione formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Narzeczeni, których zapowiedzi były wygłaszane poza parafią spisywania protokołu, dostarczają zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach. Narzeczeni podają dane świadków ślubu (świadkiem może być każda osoba pełnoletnia): imię (imiona – zgodnie z dowodem tożsamości) nazwisko, wiek, adres stałego zamieszkania.

Jeśli ślub odbywa się w sobotę według formularza ślubnego, narzeczeni mogą wybrać dwa czytania mszalne (ze Starego lub Nowego Testamentu oraz Ewangelię, w okresie wielkanocnym tylko wyznaczone czytania z Nowego Testamentu). Wykaz czytań można znaleźć tutaj (tu hiperłącze do strony: https://stacja7.pl/twoja-biblia/czytania-slubne/). Wybrane czytania należy podać i skonsultować z księdzem w kancelarii.